Modele testesh gjeografi

4. Asllan Pushka: Gjeografia Shoqërore, Libri Shkollor, 2002 1. Riza Çavolli: Gjeografia e Kosovës 8, Libri Shkollor, Prishtinë, 2003 Ruzhdi ajeti, arsimtar i Gjeografisë, mbanë mësim në klasët: VIII1, 2, 3, 42 7. ESAT Haskuka: Gjeografia fizike e pergjithshme I, II, Prishtinë 2000, Mësimi I Gjeografisë është orientuar në studimin e shfrytëzimit të hapësirës gjeografike në dobi të shoqërisë njerzore. Gjeografia e kontinenteve PA Evropën ka për Objekt Studimi hapësirën e kontinenteve të Tjera në tërësi, regjionet e Tyre dhe Shtetet tipike në veçanti. Njohuritë e nxëna do të ndihmojnë kuptimin e pozitës gjeografike të kontinenteve, regjioneve dhe shteteve, Rolin e kushteve dhe resurseve natyrore në zhvillimin Ekonomik dhe jetën e njerëzve, dallimin e specifikave popullative, kulturore e politike të lidhura për veçoritë hapësinore të regjioneve e vendeve ku ATA jetojnë. Gjeografia e kontinenteve ndihmon të kuptuarit e ndërlidhjeve mes shoqërisë e natyrës, shfrytëzimin dhe mbrojtjen e SAJ, bashkëpunimin mes popujve e komuniteteve me përkatësi të ndryshme etnike, fetare, politike, kulturore e gjinore. Nga regjionet dhe vendet e ndryshme të kontinenteve të Tjera ka shumë shembuj prej të cilëve Mund të mësohet si (NUK) duhet të veprohet, për t`i zbatuar ATO përvoja në Vendin tonë. Gjeografia e Evropës ka për Objekt Studimi hapësirën e Evropës nëtërësi, regjionet e SAJ në veçanti dhe Shtetet veç e veç, për të nxjerrë nga këto njohuri mësim për Rolin e pozitës gjeografike të regjionit dhe të vendeve, funksionin e kushteve natyrore dhe të resurseve natyrore në zhvillimin Ekonomik dhe jetën e njerëzve, për t`i dalluar specifikat popullative, kulturore e politike në lidhje me karakteristikat gjeografike të hapësirës ku ATA jetojnë dhe për t`i paraqitur rezultatet e Punës së Tyre në kushtet e ndryshme gjeografike. Gjeografia e Evropës ndihmon të kuptuarit e ndërlidhjeve në mes të shoqërisë e natyrës, si shfrytëzohet dhe si mbrohet AJO, si bashkëpunojnë komunitetet PA marrë parasysh përkatësinë etnike, fetare, politike, kulturore e gjinore. Në Evropë ka shumë shembuj pozitivë prej të cilëve Mund të mësohet, ATO eksperienca si të zbatohen në Vendin tonë. Gjeografia e klasës IX ka për Objekt Studimi hapësirën e Gadishullit Ballkanik, Kosovën, Shqipërinë dhe Shtetet e Tyre fqinje, duc i njohur karakteristikat e Përgjithshme e të veçanta të hapësirës së Tyre dhe Rolin e kushteve natyrore e Shoqërore-Ekonomike në zhvillimin e ndryshëm të këtyre vendeve.